RESIDÈNCIES PASSIVES

 Les residències passives s’han convertit en una gran aportació per a l’economia del Principat. Les xifres del Govern revelen que ja hi ha més de tres milers de residents sense treball, dels quals una part important s’han instal·lat a les Valls després del canvi de normativa del juliol del 2012 que els obliga a fer una inversió en actius per un import de 400.000 euros. Una quantitat destacada que està tenint una repercussió important, sobretot en el mercat immobiliari. Les estadístiques indiquen que amb aquesta fórmula han arribat al país 1.546 persones, entre sol·licitants i les persones a càrrec, que han contribuït de manera significativa a generar activitat econòmica. L’any passat es va concretar en gairebé vuitanta milions d’inversió i des del 2014 s’enfilen a prop dels dos-cents milions, segons els registres oficials. Uns números que posen en relleu que es tracta d’un model d’èxit, que funciona, remou l’economia i evidencia que Andorra és atractiu per a molts estrangers que busquen un lloc de residència amb unes condicions interessants de fiscalitat, seguretat i qualitat de vida. De fet, les residències passives donen un resultat que contrasta amb l’altra gran mesura per revifar l’economia, l’obertura al capital forà, que no està donant el fruit esperat ni pel volum de negoci generat, ni per l’impacte en l’economia diària, ni pel llocs de treball que ha creat. Les dades més recents situen el valor de les inversions de titularitat estrangera corresponents al 2016 en 97 milions, una quantitat que no és gaire llunyana a l’aportada pels residents passius en el mateix període i amb una visibilitat més directa en el teixit econòmic. La recuperació de les transaccions immobiliàries té molt a veure amb les compres d’aquests residents, que demanen, a més, habitatges d’alt standing i per tant amb moltes prestacions associades que generen més consum. I les operacions han servit per detectar que falta oferta d’aquest tipus de pisos i cases, i que aquí hi ha una via per impulsar la construcció. Mancança que s’hauria de cobrir si es vol mantenir l’atractiu per a aquests residents que el Govern ha previst que puguin entrar sis-centes més amb la nova quota aprovada ahir. Autoritzacions que s’han d’anar ampliant sempre vigilant que oscil·lin en xifres equilibrades respecte al global de la població.

Les résidences passives sont devenues une contribution majeure à l’économie de la Principauté. Les chiffres du gouvernement montrent qu’il ya plus de trois mille résidents sans travail, dont une part importante dans les vallées ont été installés après le changement de la législation en Juillet 2012 qui les oblige à faire un investissement dans des actifs, un montant de 400.000 euros. Un encours a un impact significatif, en particulier sur le marché de l’immobilier. Les statistiques indiquent que cette formule ont atteint le pays 1546 personnes, y compris les demandeurs et les personnes à charge qui ont contribué de manière significative à générer activité économique. L’année dernière a abouti à près de quatre-vingt millions d’investissement depuis 2014 et atteindre près de deux myriades de myriades, selon les chiffres officiels. Quelques chiffres soulignent qu’il est un modèle qui fonctionne avec succès, remuer l’économie et montre que l’Andorre est attrayant pour de nombreux étrangers qui cherchent un lieu d’imposition de séjour avec des conditions intéressantes, surtout la sécurité et la qualité de la vie. En fait, les résidences passives donnent un résultat qui contraste avec l’autre grande mesure pour relancer l’économie, l’ouverture aux capitaux étrangers, ce qui ne donne pas le résultat escompté ou le volume d’affaires généré par l’impact ou économie quotidienne ou les emplois créés. Les derniers chiffres mettent la valeur des investissements de la propriété étrangère en 2016 correspondant à 97 millions d’euros, un montant qui ne sont pas fournies jusqu’à présent par les résidents passifs dans la même période et avec une visibilité directe dans le tissu économique. La reprise des transactions immobilières a beaucoup à voir avec les achats de ces résidents, appeler aussi des maisons de luxe et ainsi de nombreux avantages associés à générer une plus grande consommation. Et les opérations ont permis de détecter une absence de ces appartements et maisons, et ici on trouve un moyen de promouvoir la construction. Inconvénient qui devrait être couvert si vous voulez garder l’attrait pour ces résidents que le gouvernement devrait être six cents plus dans le nouveau quota approuvé hier. AUTORISATIONS toujours vigilant à élargir allant en nombre par rapport à la population équilibrée.

*

Les residències passives s’han convertit en una gran aportació per a l’economia del Principat. Les xifres del Govern revelen que ja hi ha més de tres milers de residents sense treball, dels quals una part important s’han instal·lat a les Valls després del canvi de normativa del juliol del 2012 que els obliga a fer una inversió en actius per un import de 400.000 euros. Una quantitat destacada que està tenint una repercussió important, sobretot en el mercat immobiliari. Les estadístiques indiquen que amb aquesta fórmula han arribat al país 1.546 persones, entre sol·licitants i les persones a càrrec, que han contribuït de manera significativa a generar activitat econòmica. L’any passat es va concretar en gairebé vuitanta milions d’inversió i des del 2014 s’enfilen a prop dels dos-cents milions, segons els registres oficials. Uns números que posen en relleu que es tracta d’un model d’èxit, que funciona, remou l’economia i evidencia que Andorra és atractiu per a molts estrangers que busquen un lloc de residència amb unes condicions interessants de fiscalitat, seguretat i qualitat de vida. De fet, les residències passives donen un resultat que contrasta amb l’altra gran mesura per revifar l’economia, l’obertura al capital forà, que no està donant el fruit esperat ni pel volum de negoci generat, ni per l’impacte en l’economia diària, ni pel llocs de treball que ha creat. Les dades més recents situen el valor de les inversions de titularitat estrangera corresponents al 2016 en 97 milions, una quantitat que no és gaire llunyana a l’aportada pels residents passius en el mateix període i amb una visibilitat més directa en el teixit econòmic. La recuperació de les transaccions immobiliàries té molt a veure amb les compres d’aquests residents, que demanen, a més, habitatges d’alt standing i per tant amb moltes prestacions associades que generen més consum. I les operacions han servit per detectar que falta oferta d’aquest tipus de pisos i cases, i que aquí hi ha una via per impulsar la construcció. Mancança que s’hauria de cobrir si es vol mantenir l’atractiu per a aquests residents que el Govern ha previst que puguin entrar sis-centes més amb la nova quota aprovada ahir. Autoritzacions que s’han d’anar ampliant sempre vigilant que oscil·lin en xifres equilibrades respecte al global de la població.